Uznesenia OZ - 21-26 - kablovka

Prejsť na obsah

UZNESENIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V OŠČADNICI


UZNESENIE OZ č. 6/I./2018 zo dňa 13.12.2018

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici   s c h v a ľ u j e   
a)  návrh programu rokovania OZ
1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice, určenie volebnej komisie pre voľbu členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Oščadnici.
2. Kontrola plnenia uznesení OZ.
3. Ustanovenie komisií pri OZ, schválenie náplne činnosti obecnej rady.
4. Určenie sobášiacich.
5. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019.
6. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica.
7. Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 Obce Oščadnica a jej RO, zmena rozpočtu na rok 2018.
8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Oščadnica.
9. Návrh Dodatku č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica.
10. Schválenie spracovania monografie o obci Oščadnica.
11. Diskusia.
12. Záver.
b)   zapisovateľku zápisnice Mgr. Veroniku Lokšovú, pracovníčku OcÚ
c)   overovateľov zápisnice p. Štefana Kubuša a Ing. Gabrielu Kuchajdíkovú.
d)   určuje volebnú komisiu pre voľbu členov komisií pri Obecnom zastupiteľstve v Oščadnici v nasledovnom zložení:
Ing. Marián Kucharčík,Ing. Gabriela Kuchajdíková,PaedDr. Marek Dudiak, LL.M.

UZNESENIE OZ č. 7/I./2018 zo dňa 13.12.2018

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici    b e r i e   n a   v e d o m i e   informáciu o plnení uznesení OZ.

UZNESENIE OZ č. 8/I./2018 zo dňa 13.12.2018

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici     
 a) p r e r o k o v a l o  
Ustanovenie komisií pri OZ, schválenie náplne činnosti obecnej rady.
 b) b e r i e   n a   v e d o m i e  
1. Odporúčanie OR pri OZ v Oščadnici č. 2/I./2018 zo dňa 10.12.2018.
 c)  z r i a ď u j e   
          nasledovné komisie a volí týchto predsedov:
1. Komisia na ochranu verejného záujmu v zložení:
PaedDr. Marek Dudiak, LL.M.
Ing. Gabriela Kuchajdíková
Mgr. Branislav Stempin
2. Sociálna komisia – predsedkyňa p. Marta Hamacková
3. Komisia kultúry – predseda Mgr. Rudolf Matejíček
4. Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia – predseda Ing. Štefan Vojtuš
5. Komisia športu a cestovného ruchu – predseda Ing. Marián Kucharčík
d)        u k l a d á
predsedom komisií obecného zastupiteľstva predložiť na nasledujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva návrhy na členov komisií a plán činností na kalendárny rok 2019.
d)       s c h v a ľ u j e
predložený Rokovací poriadok OR pri OZ v Oščadnici

UZNESENIE OZ č. 9/I./2018 zo dňa 13.12.2018

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici     
a)        p r e r o k o v a l o  
bod č. 4 rokovania OZ: Určenie sobášiacich
b)        b e r i e    n a     v e d o m i e,
odporúčanie Obecnej rady pri OZ v Oščadnici č. 3/I/2018 zo dňa 10.12.2018
c)        p o v e r u j e
výkonom funkcie sobášiacich:
1. Ing. Marián Plevko – starosta obce
2. PaedDr. Marek Dudiak, LL.M. – poslanec OZ
3. Ing. Gabriela Kuchajdíková – poslankyňa OZ
4. RNDr. Anna Kozová – poslankyňa OZ
5. p. Štefan Kubuš – poslanec OZ.

UZNESENIE OZ č. 10/I./2018 zo dňa 13.12.2018

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici     
a)        p r e r o k o v a l o  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019.
b)        b e r i e    n a     v e d o m i e
1)  doručené pripomienky k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018.
2) vyhodnotenie pripomienok vykonané Obecnou radou pri OZ v Oščadnici dňa 10.12.2018.
c)        s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oščadnica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2019 č. 1312/2018/1 v zmysle schválených zmien..

UZNESENIE OZ č. 11/I./2018 zo dňa 13.12.2018

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici     
a)        p r e r o k o v a l o  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica.
b)        b e r i e    n a     v e d o m i e
1)  doručené pripomienky k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica.
2) vyhodnotenie pripomienok vykonané Obecnou radou pri OZ v Oščadnici dňa 10.12.2018.
c)      s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie, ktorým sa určuje výška príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica č. 13122018/2 v zmysle schválenej zmeny.

UZNESENIE OZ č. 12/I./2018 zo dňa 13.12.2018

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici    
a)  p r e r o k o v a l o
Návrh rozpočtu na roky 2019 - 2021 Obce Oščadnica a jej RO.
Úpravu rozpočtu na rok 2018.
b) b e r i e    n a     v e d o m i e
1. Stanovisko hlavného kontrolóra.
2. Odporúčanie Obecnej rady č. 4/I/2018 zo dňa 10.12.2018.
3. Berie na vedomie Rozpočet Obce Oščadnica na roky 2020-2021.
c) s c h v a ľ u j e
1. Rozpočet Obce Oščadnica na rok 2019 v predloženom znení.
2. Úpravu rozpočtu na rok 2018 v predloženom znení.

UZNESENIE OZ č. 13/I./2018 zo dňa 13.12.2018

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici     
a)        p r e r o k o v a l o  
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Oščadnica.
b)        b e r i e    n a     v e d o m i e
1)  doručené pripomienky k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Oščadnica.
2) vyhodnotenie pripomienok vykonané Obecnou radou pri OZ v Oščadnici dňa 10.12.2018.
c)       s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie o určení miesta a času zápisu  dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktorej zriaďovateľom je Obec Oščadnica č. 13122018/3 v zmysle schválených zmien.     

UZNESENIE OZ č. 14/I./2018 zo dňa 13.12.2018

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici     
a)        p r e r o k o v a l o  
Návrh Dodatku č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica.
b)        b e r i e    n a     v e d o m i e,
1) že k predloženému  Návrhu Dodatku č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/2013 o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica neboli doručené žiadne pripomienky.
2) odporúčanie Obecnej rady pri OZ v Oščadnici.
c)        s c h v a ľ u j e
Dodatok č.5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1612/2013 o určení výšky finančných  v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oščadnica č. 13122018/4 v predloženom znení.

UZNESENIE OZ č. 15/I./2018 zo dňa 13.12.2018

Obecné zastupiteľstvo v Oščadnici       s c h v a ľ u j e  zadanie spracovania monografie o obci Oščadnica spoločnosti Agentúra MP, s. r. o., Dolná 52, 974 01  Banská Bystrica, zastúpenej PhDr. Marcelom Pecníkom

Návrat na obsah