Požiar zima - kablovka

Prejsť na obsah

Dobrovoľný hasičský zbor Oščadnica

Vážení spoluobčania.

   
Vykurovacie obdobie je jedno zo závažných časových úsekov v roku, kedy je nebezpečenstvo vzniku požiarov väčšie. Rozhodujúcim činiteľom pre bezpečnosť vykurovacích zariadení je v prevažnej miere človek, jeho vedomosti a vzťah k vytvoreniu podmienok bezpečnej prevádzky. Môžeme teda povedať, že ak  dodržíme podmienky inštalácie, prevádzky a údržby, zníži sa nebezpečenstvo vzniku požiaru na minimum. Špecifické podmienky vykurovacieho obdobia si vyžadujú dôkladnú prípravu tepelných spotrebičov už pred začatím ich prevádzky.

Príčiny požiarov vo vykurovacom  období sa každoročne opakujú. Ide hlavne o nevyhovujúci stav, nesprávnu obsluhu, inštaláciu a umiestnenie vykurovacích  telies do blízkosti horľavých predmetov, prípadne sušenie horľavých materiálov pri týchto telesách. Tiež používanie otvoreného ohňa a manipulácia so žeravým popolom  môže byť príčinou požiaru. Nevyhovujúca konštrukcia komínov, zamurované trámy, špáry v komínoch a iskry, sú tiež časté príčiny, ktoré vznikajú v tomto období. Svoju úlohu, a nie malú tu zohráva aj ľudský činiteľ – ľahostajnosť, lajdáctvo, porušovanie požiarno-bezpečnostných predpisov a nariadení o ochrane pred požiarmi.


! Človek môže svojím konaním buď pomôcť k vzniku požiaru, alebo jeho vzniku zabrániť !

Návrat na obsah